fbpx

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Świat Obrączek;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swiatobraczek.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Świat Obrączek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.swiatobraczek.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Świat Obrączek, działający pod adresem www.swiatobraczek.pl, prowadzony jest przez
  Świat Obrączek Ewa Majkowska
  Żeglarska 4
  80-273 Gdańsk
  NIP: 583 305 48 73
  e-mail: info@swiatobraczek.pl
  Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub inne popularne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox, Opera
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1100 x 800 pikseli.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Świat Obrączek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.swiatobraczek.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest koniczna do złożenia zamówienia. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
 5. Świat Obrączek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Świat Obrączek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Świata Obrączek.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Za dokonane zakupy należy dokonać płatności metodą dopuszczoną w punkcie VI regulamiunu, wybraną w czasie składania zamówienia. W przypadku braku odnotowania płatności na koncie zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Świata Obrączek,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.swiatobraczek.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest Zalogowanie do Konta Klienta, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Światek Obrączek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawy Towarów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów UE. Możliwa jest wysyłka towarów po za kraje UE po uprzednim uzgodnieniu ze Światem Obrączek i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Poczty Polskiej
  • firm kurierskich: Poczetex oraz DPD
  • Przesyłki do UE wysyłane są listem poleconym priorytetowym
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym oddziale:
   Świat Obrączek
   Żeglarska 4,
   80-273 Gdańsk,
   Polska
   od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
   Soboty, niedziele i święta nieczynne.
   Możliwość zapłaty w sklepie: gotówka.
 3. Koszty dostawy wynoszą: Informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie: https://swiatobraczek.pl/wysylka-i-platnosci/
  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia zakupionych Towarów następuje zgodnie z terminem podanym na karcie produktu, liczonych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Świat Obrączek (chyba, że inaczej wskazano w aukcji). Czas realizacji zamówienia, którego przedmiotem są wyroby wykonywane na zamówienie klienta bądź wyroby, które mają zostać zmienione w jakikolwiek sposób na życzenie klienta jest zgodny z terminem indywidualnie ustalonym. Przez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Świat Obrączek wybranego przedmiotu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 5. Przybliżony czas dostawy
  • list polecony ekonomiczny – dzień nadania +4dni
  • list polecony priorytetowy – dzień nadania +2dni
  • pocztex 48 – dzień nadania +48h
  • kurier – dzień nadania +1dzień
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w PLN:
  • przelewem na rachunek bankowy o numerze 50 1140 2004 0000 3402 7793 5404 znajdującym się w banku mBank
  • płatnością w systemie PayU (w tym systemie możliwa również płatność kartą)
  • płatnością w systemie Przelewy24
  • podczas odbioru osobistego możliwa płatność gotówka.

  Karta płatnicza zostaje obciążona po dokonaniu płatności.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Świat Obrączek:
  Świat Obrączek Ewa Majkowska
  Żeglarska 4
  80-273 Gdańsk
  info@swiatobraczek.pl
  Telefon: 510593019
 4. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, kompletne, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz niezerwaną metką.
 5. Sprzedawca przyjmie towar wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura) oraz wypełnionego formularza zwrotu, które należy odesłać wraz z towarem.
 6. W przypadku odesłania towaru w uszkodzonym lub zniszczonym opakowaniu firmowym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Świat Obrączek zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Świat Obrączek).
 8. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru od Klienta na podany przez Niego nr konta.
 10. Wyroby, na których został wykonany grawer na życzenie klienta, wyroby wykonywane na zamówienie klienta bądź wyroby, które zostały zmienione w jakikolwiek sposób na życzenie klienta (w tym pierścionki, których rozmiar został zmieniony) nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 11. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Załącznik 1.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Świat Obrączek, ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Świat Obrączek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Świat Obrączek adres . Świat Obrączek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Świat Obrączek jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Świat Obrączek jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Świat Obrączek, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach ustalonych przez producenta. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie gwarancją Świata Obrączek jako sprzedawcy.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne/reklamacyjne, np. zaginięcie/uszkodzenie przesyłki wysłanej przez Klienta.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świat Obrączek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Świat Obrączek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Świat Obrączek, ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Świat Obrączek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Światem Obrączek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Światem Obrączek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Świata Obrączek.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.